Kolektory z dopłatą

Kolektory z dopłatą

kolektory z dotacjąInstalacja kolektorów słonecznych to ostatnio temat na czasie. Warto dowiedzieć się więcej o programie dotacji do kredytów na kolektory słoneczne.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program wspierający wykorzystanie energii odnawialnych, skierowany do inwestorów indywidualnych i wspólnot mieszkaniowych. Fundusz ma do dyspozycji 300 mln złotych. Z tych środków refundowane jest 45% kredytu na kolektory. Program wdrażany jest w latach 2010-2014.

Dla kogo dotacje?
Ze wsparcia mogą korzystać osoby fizyczne prawnie dysponujące nieruchomością (budynkiem jednorodzinnym lub wielorodzinnym), czyli posiadające akt własności lub współwłasności. O dotacje do kredytu mogą się też ubiegać wspólnoty mieszkaniowe. Refundacja kredytu nie przysługuje natomiast, jeśli budynek podłączony jest do miejskiej sieci cieplnej.

Czego dotyczy dotacja?
Podstawą do ustalenia kwoty kredytu i przysługującej dotacji są tzw. koszty kwalifikowane. Zalicza się do nich:

 • koszt projektu budowlano-wykonawczego, o ile przepisy stanowią o konieczności jego przygotowania, sporządzony lub zatwierdzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania;
 • koszt nabycia nowej instalacji solarnej (kolektorów słonecznych, zasobnika ciepłej wody użytkowej, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki);
 • koszt zakupu ciepłomierza (wymagany dla wspólnot mieszkaniowych);
 • koszt montażu kolektorów słonecznych;
 • koszt zapłaconego podatku od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym.

Wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji, z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2500 zł/m² powierzchni całkowitej kolektora.

Gdzie po dotację?
Jeśli zdecydowaliśmy się na instalację kolektorów słonecznych i chcemy otrzymać dotację do kredytu, należy wybrać bank, który podpisał umowę z NFOŚiGW. Są to:

 • Bank Ochrony Środowiska S.A. (www.bosbank.pl);
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze (www.bankbps.pl);
 • Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze (www.sgb.pl);
 • Mazowiecki Bank Regionalny S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze (www.mrbank.com.pl);
 • Krakowski Bank Spółdzielczy (www.kbsbank.com.pl);
 • Warszawski Bank Spółdzielczy (www.bank-wbs.pl).

Formalności krok po kroku

 1. Wybieramy producenta kolektorów słonecznych, zlecając wykonanie projektu instalacji solarnej i kosztorysu.
  Uwaga! Kolektory muszą mieć certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 lub europejski certyfikat na znak Solar Keymark.
 2. W placówce wybranego banku składamy:
  a) Wniosek o udzielenie kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych (do pobrania ze strony internetowej banku);
  b) Wniosek o dopłatę z NFOŚiGW na spłatę 45% kapitału kredytu;
  c)  Projekt lub specyfikację planowanej instalacji wraz z konkretnym kosztem oraz szacowanym czasem realizacji przedsięwzięcia;
  d) Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach;
  e) Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, na której ma być zainstalowana instalacja solarna.
 3. Bank po akceptacji wniosków i zatwierdzeniu zdolności kredytowej zawiera z nami umowę o kredyt z dotacją.
  Uwaga! Wnioski o dotację wraz z wnioskami o kredyt rozpatrywane są w trybie ciągłym, według kolejności wpływu.
 4. Dokonujemy zakupu i montażu instalacji solarnej. Pamiętajmy, że koszty poniesione przed datą udzielenia kredytu nie będą rozliczane.
 5. Wykonawca z uprawnieniami dokonuje odbioru technicznego instalacji i wydaje protokół techniczny.
 6. Do banku dostarczamy oryginały faktur za zakup i montaż instalacji (możliwe jest uruchomienie kredytu z dotacją w transzach) oraz innymi dokumentami określonymi w umowie kredytu z dotacją:
 7. - dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektu ekologicznego (wskaźnikiem osiągnięcia efektu ekologicznego jest powierzchnia całkowita kolektora w m²)
  - dokumenty potwierdzające zgodność kolektora z wymaganą normą.

Zadaniem banku jest uregulowanie wszystkich faktur, wystąpienie o dotację do NFOŚiGW, a następnie pomniejszenie kwoty kredytu o wysokość przyznanej dopłaty. Cała procedura może trwać od 2 tygodni do maksymalnie 3 miesięcy.

Żeby nie stracić dotacji
Istnieje kilka przypadków, z powodu których NFOŚiGW może odmówić dotacji lub zażądać jej zwrotu. Dotyczy to sytuacji, gdy:

 • kredytobiorca wykorzysta kredyt niezgodnie z przeznaczeniem;
 • bank otrzyma od kredytobiorcy nieprawdziwe dane;
 • kredytobiorca nie dopuści do przeprowadzenia kontroli realizacji przedsięwzięcia;
 • efekt przedsięwzięcia zostanie wykorzystany w działalności gospodarczej;
 • okaże się, że pobrana dotacja się nie należała lub też była przyznana w nadmiernej wysokości;
 • przedsięwzięcie nie utrzyma trwałości minimum rok;
 • przedsięwzięcie w ogóle nie zostanie zrealizowane lub też nie osiągnie zamierzonego efektu (np. instalacja zostanie wykonana niezgodnie z projektem).

W przypadku konieczności zwrotu dotacji, do jej całkowitej sumy naliczane są odsetki.

Oceń artykuł
4,67 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz
Więcej na ten temat:

Opracowanie: Marta Balcerowska

Zdjęcia: Viessmann

Polecamy Ci również

Zobacz także