Montaż okien - zatrzymać wilgoć

Od sposobu montażu okna zależą w dużej mierze warunki cieplne i wilgotność w miejscu połączenia ramy ze ścianą. Prawidłowe docieplenie ramy eliminuje ryzyko pojawienia się pleśni.

W jednym z badań prowadzonych przez Builddesk, których wyniki tutaj prezentujemy, analizowano wpływ kilku wybranych wariantów mocowania okien w murze oraz docieplenia ramy na warunki cieplno-wilgotnościowe, jakie powstają na złączeniu ramy okna i ściany. Parametry ciepła i wilgoci są w szczególności istotne na wewnętrznej powierzchni okien, tzn. od strony pomieszczenia. Prawidłowy montaż okien i docieplenie ramy powodują nie tylko poprawę właściwości cieplnych takiego połączenia, czyli zmniejszenie mostka termicznego, ale przyczyniają się także do utrzymania niskiej wilgotności względnej na powierzchni połączenia. Prowadzi to do wyeliminowania ryzyka wzrostu grzybów pleśniowych.
Rozważano zamontowanie okna w ścianie wykonanej z cegły pełnej (współczynnik przewodzenia ciepła lambda λ = 0,77 W/(m²·K) grubości 25 cm, ocieplonej materiałem izolacyjnym o współczynniku przewodzenia ciepła lambda λ = 0,042 W/(m²·K) i grubości 12 cm. Rama okna miała współczynnik przenikania ciepła U = 1,5 W/(m²·K).

W stosunku do muru montaż okna wykonano w środku jego grubościmontaż okna przy krawędzi zewnętrznej muru
Rys. 1. Wariant 1a                             Rys. 2. Wariant 2a


ocieplenie ramy warstwą izolacyjnąizolacja okna
Rys. 3. Wariant 1b                             Rys. 4. Wariant 2b

W stosunku do muru montaż okna wykonano w środku jego grubości – wariant 1a (rys. 1) i przy krawędzi zewnętrznej muru – wariant 2a (rys. 2). W kolejnym etapie założono docieplenie ramy warstwą izolacji, tak aby zachodziła 3 cm na ościeżnicę (wariant 1b – rys. 3, wariant 2b – rys. 4).
Dla wszystkich czterech rozważanych wariantów przyjęto takie same warunki brzegowe, tzn. od zewnątrz temperaturę na poziomie -18°C, a opór przejmowania ciepła Rse: 0,04 W/(m²·K). Na powierzchni wewnętrznej opór przejmowania ciepła Rsi wynosił 0,12 W/(m²·K), a temperatura otoczenia 20°C.

Wyniki obliczeń

rozkład pola temperatury 1a i 2arozkład pola temperatury 1a i 2a

Rys. 5. Wariant 1a                           Rys. 6. Wariant 2a

Powyższe rysunki (rys. 5, rys. 6) przedstawiają rozkład pola temperatury dla wariantów 1a i 2a, czyli przy zamontowaniu okna odpowiednio w środku grubości muru oraz na krawędzi muru, bez dodatkowej 3-centymetrowej warstwy izolacji. Odsunięcie ramy w kierunku krawędzi muru i warstwy izolacji w ścianie powoduje częściowe odcięcie ucieczki ciepła przez odsłonięty fragment muru. W analizowanym przypadku objawia się to podwyższeniem temperatury w mostku cieplnym z 9,5°C do 12,5°C.

Gdyby założyć, że w pomieszczeniu, w którym osadzono okna według powyższych wariantów, temperatura powietrza wynosi 20°C, a wilgotność względna 55%, otrzymalibyśmy następujące wartości wilgotności względnych powietrza na powierzchni mostków cieplnych:

  • wariant 1a: przy 9,5°C na powierzchni mostka cieplnego i parametrach powietrza wewnętrznego, jak opisane powyżej, dochodziło będzie do kondensacji wilgoci;
  • wariant 2a: przy 12,5°C na powierzchni mostka cieplnego i parametrach powietrza wewnętrznego, jak opisane powyżej, wilgotność względna na powierzchni mostka wyniesie 89%.

Jest to bardzo wysoka wartość wilgotności i po pewnym czasie wystąpiłby wzrost grzybów pleśniowych. Wg normy PN-EN ISO 13788, na podstawie której szacuje się m.in. ryzyko wystąpienia wzrostu grzybów pleśniowych na powierzchniach przegród, krytyczna wilgotność względna wynosi 80%.

rozkład pola temperatury dla wariantów 1b i 2brozkład pola temperatury dla wariantów 1b i 2b
Rys. 7. Wariant 1b                              Rys. 8. Wariant 2b

Powyższe wykresy (rys. 7, rys. 8) przedstawiają rozkład pola temperatury dla wariantów 1b i 2b, czyli przypadków, w których zastosowano dodatkową 3-centymetrową warstwę izolacji na ramie okna.
W tych wariantach główną rolę zabezpieczającą przed ucieczką ciepła na połączeniu ramy okna i muru przejmuje dodatkowa warstwa izolacji, zachodząca 3 cm na ramę okna. Dlatego wpływ usytuowania ramy względem grubości muru (środek czy krawędź) jest znacznie mniejszy. Przejawia się to niższą różnicą temperatur na powierzchni mostków cieplnych pomiędzy omawianymi wariantami w porównaniu do wariantów 1a i 2a.
W tym wypadku wspomniane temperatury wynoszą:

  • wariant 1b: 15,4°C;
  • wariant 2b: 15,9°C.

Zakładając że powyższe rozwiązania zastosowano w pomieszczeniu, w którym powietrze wewnętrzne ma temperaturę 20 oC, a wilgotność względna wynosi 55 %, wilgotność względna na powierzchniach mostków cieplnych wynosiłaby:

  • wariant 1b: 73%;
  • wariant 2b: 71%.

Nawet przy zapewnieniu prawidłowej wentylacji pomieszczeń, pozwalającej na utrzymanie wilgotności względnej powietrza na poziomie około 55%, może dojść m.in. do wzrostu grzybów pleśniowych i co za tym idzie – wszelkich konsekwencji zdrowotnych czy eksploatacyjnych (koszty napraw). Jak widać, jesteśmy w stanie wyeliminować problem niewielkim nakładem pracy i dodatkowego materiału.

Oceń artykuł
4,75 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Tomasz Weber/ BuildDesk Polska

Źródło: magazyn Profiokno.pl

Polecamy Ci również

Zobacz także